08-12-18, Thur | Sharam (Deep Dish) @ Harlot - Nitevibe