09-04-03, Fri | Sharam - Get Wild Tour @ Ruby Skye - Nitevibe