10-02-04, Thur | Haiti Fundraiser @ Harlot - Nitevibe